SIA "Alūksnes slimnīca"

Kārtība par Trauksmes celšanu


Kārtība izstrādāta pamatojoties uz 2022.gada 20.janvāra likumu „Trauksmes celšanas likums” un SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētājas 2022.gada 10.februāra rīkojumu Nr.2-1/7-4, ņemot vērā likuma mērķi veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.

1.        Trauksmes cēlējs ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

2.        Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kura informē par pārkāpumu anonīmi vai izmantojot pseidonīmu.

3.        SIA "ALŪKSNES SLIMNĪCA” trauksmi var celt uzņēmuma darbinieki un citas personas par tādiem Trauksmes celšanas likumā noteiktiem iespējamiem pārkāpumiem uzņēmumā, kuri var kaitēt sabiedrības interesēm un kurus persona uzskata par patiesiem un par kuriem informācija iegūta, veicot darba pienākumus.

4.        Jebkura persona, t.sk., darbinieki un citas personas var sniegt trauksmes cēlēja ziņojumu sekojošā veidā:

1)  nosūtīt pa pastu, ievietojot aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu slēgtā aploksnē, uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums SIA “ALŪKSNES SLIMNĪCA”” un adresāts SIA “ALŪKSNES SLIMNĪCA”, Pils iela 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301;

2) iesniegt klātienē vai izteikt mutvārdos kontaktpersonai trauksmes celšanas jautājumos, par tikšanos iepriekš vienojoties, zvanot pa tālruni: 64307150. Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedzot klātienē vai paužot mutvārdos, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

3)  Ievietojot parakstītu vai anonīmu rakstveida ziņojumu uzņēmuma administrācijas telpās izvietotajā ziņojumu kastē.

5.  Ja tiks secināts, ka iesniegtais ziņojums iesniegts nepareizajam adresātam vai arī nav uzņēmuma kompetencē, tad, informējot par to ziņotāju, trauksmes cēlēja ziņojums, izmantojot drošus saziņas kanālus, tiek pārsūtīts kompetentās iestādes vai uzņēmuma trauksmes cēlēju kontaktpersonai.

6.  Lai aizsargātu trauksmes cēlējus, uzņēmums informē, ka atbilde tiks sūtīta uz trauksmes cēlēja norādīto pasta adresi kā ierakstīta vēstule vai arī uz norādīto oficiālo elektronisko adresi, pārliecinoties, ka sūtītā atbilde sasniedz patieso adresātu – trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēju.

7. Uzņēmuma administrācija un valde nedrīkst izpaust informāciju par darbinieku vai jebkuru citu personu, kurš sniedzis ziņas par iespējamo trauksmes celšanu, kā arī nedrīkst radīt šai personai tieši vai netieši ietekmējošas nelabvēlīgas sekas.

Informācija par trauksmes celšanu www.trauksmescelejs.lv.

 

Trauksmes celšanas veidlapa: https://www.trauksmescelejs.lv/iesniegt-trauksmes-celsanas-zinojumu

Trauksmes cēlēju kontaktpersona SIA “Alūksnes slimnīca” – statistiķe, tālrunis 64307150