SIA "Alūksnes slimnīca"

2014.gads

1. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Alūksnes slimnīca” saimniecības ēkā (002) Nr. ALSL 2014/1 KPFI.

Iepirkumu procedūra pārtraukta 14.02.2014

 1. Aluksnes_slim_lab_silt_NOLIK
 2. Aluksnes_slimnica_buvdarbi_ laboratorija002_eka(1)
 3. PASKAIDROJUMA_RAKSTS_laboratorija(3)
 4. SaimnEka002_pdf

2. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Alūksnes slimnīca” ēkās (001, 009) Nr. ALSL 2014/2 KPFI.

Iepirkumu procedūra pārtraukta 14.02.2014

 1. Aluksnes_slim_EKU_NOLIK
 2. Aluksnes_slimnica_buvdarbi_1_dala_ekas001_009(1)
 3. PASKAIDROJUMA RAKSTS_slimnica(2)
 4. AluksnSlimn_pdf

3.Iepirkums Būvuzraudzība projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Alūksnes slimnīca” saimniecības ēkā (002)”, iepirkuma ID ALSL 2014/3 KPFI.

 1. BuvuzraudzibaNolikumsPielikumi

Iepirkumu procedūra pārtraukta 17.02.2014

4. Būvuzraudzība projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Alūksnes slimnīca” ēkās (001,009)”, iepirkuma ID ALSL 2014/4 KPFI.

 1. BuvuzraudzibaNolikumsPielikumi

Iepirkumu procedūra pārtraukta 17.02.2014

5. ATKLĀTS KONKURSS “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Alūksnes slimnīca” ēkā” Nr. ALSL 2014/7 KPFI.

 1. Nolikums
 2. Pielikums1
 3. Pielikums2

Jautājumi un skaidrojumi:

 1. Jautājums

Atbilde:
Izskatot SIA SCO CENTRS vēstuli Nr.222 (17.07.2014.) par atklāta konkursa «Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA «Alūksnes slimnīca» ēkā» tehniskās specifikācijas saturu, atbildu sekojošo: Tehniskajā specifikācijā renovējamam jumtam bija paredzēts jumta profils Ruukki Classic ar Pural pārklājumu, kura pielietošanu projektējamajā ēkā noteicām pēc uzlabotas kvalitātes tehniskajiem kritērijiem, neņemot vērā apkārtējo esošo apbūvi. Atkārtoti apsekojot objektu un ņemot vērā, ka slimnīcas un blakus esošās ēkas nomainītais jumts ir no profilēta skārda ar dakstiņu imitāciju- Monterrey TS39-350-U00 0.5mm ar POL pārklājumu, pieļaujams un ieteicams izmantot profilēta skārda segumu Monterrey TS39-350-U00 0.5mm ar POL pārklājumu vai analogu pēc kvalitātes un tehniskajiem rādītājiem, kā arī analogu vizuālo izskatu un krāsu.

Iepirkumu procedūras rezultāts:

Par pretendentu atlases prasībām neatbilstošu atzīts 2 pretendenti - SIA „Ošukalna celtniecība” Reģ.Nr.45403012642, Bebru iela 104a, Jēkabpilī, LV 5201 un SIA „Ozolmājas” Reģ.Nr.43201016545, Juridiskā adrese: „Avoti”, Aizupītes, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV 4333. No nolikuma prasībām atbilstošiem - 2 piedāvājumiem Iepirkumu komisija 03.09.2014.g.izvēlējās piedāvājumu ar zemāko cenu. Par iepirkuma Atklātā konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Alūksnes slimnīca” ēkā” (identifikācijas Nr. ALSL 2014/7 KPFI) 
KPFI ietvaros” par uzvarētāju atzīts SIA „ SCO centrs” Reģ.Nr.44103002148, Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV 4219 ar piedāvājuma cenu 438318.00 EUR( bez PVN). Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem ievietots IUB mājas lapā 04.09.2014.

6. Būvuzraudzība projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Alūksnes slimnīca” ēkā” ietvaros. ALSL 2014/8 /KPFI.

 1. Nolikums

Iepirkumu procedūras rezultāts:

Izbeigt bez rezultāta iepirkumu, jo netika iesniegts neviens piedāvājums. Lēmuma pieņemšanas datums: 21/07/2014 

7.Būvuzraudzība projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Alūksnes slimnīca” ēkā” ietvaros. ALSL 2014/9 /KPFI.

 1. Nolikums

Pretendentu vērtēšanas rezultāti:

8.Iepirkums "Asins bankas / asins ledusskapja iegāde SIA „Alūksnes slimnīca” vajadzībām", ID ALSL 2014/10.

 1. Nolikums

Iepirkuma procedūras rezultāts:

9.Iepirkums "Veļas mazgāšanas pakalpojumi".

 1. Nolikums

Iepirkumu procedūras rezultāts:

Iepirkumam „Veļas mazgāšanas pakalpojumi”, ID ALSL 2014./11 pieteicies 1 pretendents SIA ''GREEN LINE SERVICES'' ar kopēju cenu 17670.00 EUR 
Uzvarētājs: Iepirkumam „Veļas mazgāšanas pakalpojumi”, ID ALSL 2014./11 SIA ''GREEN LINE SERVICES', Reģ.Nr. 40103711579, adrese Dzirnavu iela 91-11, Rīga, LV 1011 . ar kopēju cenu 17670.00 EUR 

10.Iepirkums „Virtuves aprīkojuma iegāde Alūksnes slimnīcas virtuvei" iepirkums ID ALSL/2014/12.

 1. VIRTUVES APRIKOJUMA NOLIKUMS ALSL
 2. PIELIK 2 VIRT APR NOL
 3. PIELIK 3 VIRT APR ALSL
 4. PIELIK 4 ALSL VIRT APR

Iepirkuma procedūras rezultāts:

11.Paziņojums par rezultātiem iepirkumā “Papildus būvdarbi
iepirkumā Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai SIA „Alūksnes slimnīca” saimniecības ēkā””

Iepirkuma identifikācijas numurs: ALSL2014/13/KPFI
Iepirkuma nosaukums: Papildus būvdarbi iepirkumā Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Alūksnes slimnīca” saimniecības ēkā”
Pasūtītājs: SIA „ Alūksnes slimnīca”, Pils iela 1a, Alūksnē
Procedūra: Iepirkums organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. panta (16)daļas 2)punktu
Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs - pasūtītāja uzaicinājuma prasībām atbilstošs piedāvājums
Iesniegti piedāvājumi:
Uzaicinājumā noteiktajā termiņā līdz 2014. gada 22.oktobrim plkst.14:00 SIA „ Alūksnes slimnīca”, Pils ielā 1a, Alūksnē, atbilstoši uzaicinājuma prasībām tika iesniegts 1 piedāvājums:
 

  SIA „SCO CENTRS”
Vienotais reģ. Nr. 44103002148
Adrese: Vanagu iela 2, Valmiermuiža,
Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219
Piedāvātā cena EUR (bez PVN)  
26 247.59
 
SIA „SCO CENTRS” piedāvājums atbilst iepirkuma prasībām.
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Iepirkumu komisija 22.10.2014. pieņēma lēmumu piešķirt tiesības slēgt līgumu iepirkumā “Papildus būvdarbi iepirkumā Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Alūksnes slimnīca”” SIA “SCO Centrs”, reģ.Nr.44103002148,adrese: Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV 4219; Līguma summa - EUR 26 247.59 (divdesmit seši tūkstoši divi simti četrdesmit septiņi  euro, 59 centi) bez PVN.